Beste lid, In deze nieuwsbrief lees je meer over:

Burn-out

Deze nieuwsbrief wijden we volledig aan burn–out, ook wel ‘de ziekte van deze tijd’.

Het aantal leden dat arbeidsongeschikt wordt omwille van een psychische aandoening (burn-out, depressie, …) kent al jaren een gestage toename. Een recent grootschalig onderzoek van FOD Werkgelegenheid rond burn-out wees op een globaal prevalentie cijfer (aantal zieken in een bepaalde populatie) van 7% van de werkende bevolkingsgroep en 10% hoog risico tot ontwikkelen van een burn-out. Wanneer we de prevalentie van alle angst- en depressieve stoornissen in de Belgische bevolking in acht nemen, zijn de cijfers nog opzienbaarder.  In maart 2022 leed in totaal 24% van de totale Belgische bevolking een angst- of depressieve stoornis.

Ook binnen Precura zien we een duidelijke stijging van het aantal arbeidsongeschiktheden omwille van burn-out en andere psychische aandoeningen. Vandaag zijn 25% van het aantal aangiftes gerelateerd aan psychisch welzijn. Dit terwijl dat in 2019 slechts 19% betrof.

Arbeidsongeschikt worden omwille van een burn-out of aanverwante ziekte is ingrijpend. Dit heeft niet alleen een verpletterende impact op het leven van de persoon zelf. Ook op het leven van de mensen dichtbij deze persoon, maar ook collega’s, werkgevers, verzekeraars en ziekenfondsen worden geconfronteerd met nieuwe uitdagingen.

Een burn-out kan elk van ons overkomen, maar hoeft daarom geen langdurig of blijvend trauma meer te zijn. In de loop der jaren evolueerden de medische inzichten en behandelwijzen grondig.  Deze inzichten staan ons toe onze patiënten en verzekerden steeds passender te begeleiden.

Onder leiding van Dr. Els Vermeeren, raadgevend arts bij Precura, wordt een begeleidingstraject voorgesteld zodra een verzekerde aangeeft aan burn-out te lijden.  Daarbij gebruikt onze raadgevend arts 3 fasen als leidraad bij de beoordeling en begeleiding van onze leden:

  • de aanvangs -en crisisfase
  • de probleemoplossende fase, en
  • de herstelfase.

Zodra de crisisfase gaat luwen, is de opstart van professionele begeleiding uitermate belangrijk voor een optimaal herstel.

Onze raadgevend arts last diverse opvolgingsmomenten in tijdens de ziekteperiode waarbij wordt gewerkt met een concreet 8 stappenplan.  Dit zorgt voor een korte lijn tussen het lid en de raadgevende arts, wat in de meeste gevallen als positief wordt ervaren. Het lid ervaart dit doorgaans als een oprechte betrokkenheid om zijn genezing op te volgen en te evalueren.

Geïnteresseerd in meer informatie en bijkomende toelichting van onze raadgevende arts?

Klik dan hier