Arbeidsongeschikt! Wat moet ik doen?

U bent arbeidsongeschikt ten gevolge van ziekte of ongeval en u heeft uw beroepsactiviteiten gestaakt? Gelieve hiervan tijdig aangifte te doen bij Verzekeringen PRECURA.

Aangifte

U dient aangifte te doen ter attentie van onze Geneesheer-Directeur door middel van een medisch attest en dit uiterlijk 4 kalenderdagen voor het verstrijken van uw carenzperiode en uiterlijk 30 kalenderdagen na de aanvang van uw arbeidsongeschiktheid. Dit medisch attest dient volgende gegevens te omvatten:

  • de begindatum van uw arbeidsongeschiktheid en haar vermoedelijke duur;
  • de oorzaken van uw arbeidsongeschiktheid en mogelijk aansprakelijke derde;
  • de eventuele hospitalisatieperiode met begin- en einddatum;
  • de nauwkeurige diagnose.

Uw dossier

Om een beslissing in uw dossier te kunnen nemen, dient onze Geneesheer-Directeur minstens in het bezit te zijn van volgende documenten:

U stuurt deze documenten naar Verzekeringen PRECURA:

  • per post: Verzekeringen PRECURA, ter attentie van de Geneesheer-Directeur, Romeinsesteenweg 564 A, 1853 Strombeek-Bever;
  • per fax: 02 304 11 10;
  • per e-mail: medical@precura.be.

Gedurende uw periode van erkende arbeidsongeschiktheid dient onze Geneesheer-Directeur, op het einde van iedere kalendermaand, in het bezit te zijn van een nieuw reglementair getuigschrift van arbeidsongeschiktheid.

Een blanco getuigschrift van arbeidsongeschiktheid wordt maandelijks naar u opgestuurd.

Buitenland

Wenst u tijdens uw periode van arbeidsongeschiktheid naar het buitenland te gaan? Verzekeringen PRECURA dient u voor ieder verblijf in het buitenland voorafgaandelijk de toestemming te verlenen.

Werkhervatting

Kon u uw beroepsactiviteiten opnieuw hervatten? Gelieve Verzekeringen PRECURA hiervan binnen de 4 kalenderdagen op de hoogte te brengen.

Varia

Overige nuttige documenten afhankelijk van de gedekte waarborgen:

Gelieve eveneens de nodige formaliteiten te vervullen ten opzichte van uw mutualiteit. Uw aangifte van arbeidsongeschiktheid bij Verzekeringen PRECURA houdt hier immers geen verband mee.

Wenst u meer inlichtingen? 

U kan hiervoor contact opnemen met de Medische dienst van Verzekeringen PRECURA op het nummer 02 304 11 11, per fax 02 304 11 10 of medical@precura.be. De Medische dienst wenst u alvast een algemeen en spoedig herstel toe.